pdf חוברת קרבן פסח

פייסבוק על קרבן פסח
להצטרף להקרבת קרבן פסח, מותנה באפשרות לקיימה בפסח ה'תשפ"ד (2024)
הרשם כאן.היום הזה נהיית לעם

בכל בשנה עם ישראל מבצע הכנות קדחתניות ואינטנסיביות לקראת חג הפסח כאשר במרכזו סדר פסח כהלכתו. אבל חסרה לנו גולת הכותרת האמיתית של החג דהיינו קרבן הפסח.

קרבן פסח הוא צווי מדאורייתא (מהתורה) ממדרגה ראשונה ולכן חזרה התורה והרחיבה בצווי בשלושה מקומות: שמות י"ב, 3-12, במדבר ט', 1-13 ודברים ט"ז.

כשם שמצוות ברית מלה הייתה המצווה הראשונה שנצטוותה על היחיד, אברהם אבינו, הכניסה אותנו לברית כיחידים, כך מצוות קרבן הפסח, המצווה הראשונה שנצטוו בני ישראל כצבור-- וחייבים בה גברים נשים וטף—הכניסה אותנו לברית כעם.


למד(י)
על ההכנות לקראת הקרבת קרבן הפסח שניתן לבצען עכשיוספר לחברך על קורבן פסח
* = נתון הכרחי
השתמש בפסיק להפריד בין הכתובות

פסק עבור קורבן פסח התשפ"ד

בעקבות קריאתו של מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, וקריאת גדולי הרבנים והצדיקים, להתכונן להקרבת קורבן פסח, ולהמנות על כבש כשר ובדוק, ובעקבות ההכרה שכל המלחמה של אויבנו היא למעשה על בית המקדש ועבודת קורבנות, "מאויבי תחכמני מצוותיך" .

ובעקבות הצרות וההבנה שאנחנו רגע לפני הגאולה השלימה והתגלות המשיח, אנו פותחים הרשמה בחינם לשמירת מקום להתמנות על קורבן פסח.

כל מי שנרשם שומר לעצמו ולכל ילדיו ואשתו מקום בחבורה להמנות על שה כשר ובדוק.

אם בסיעתא דשמיא נזכה השנה להקרבת קורבן פסח, אזי הנרשמים יוכלו להמנות בחבורת פסח לקנות שה ולשלם על הקורבן.

הזדרזו להרשם, מספר הכבשים מוגבל.

ידועים דברי הרב חיים וולוזין בשם הרב הגאון אליהו מוילנא שאם נקריב קורבן אחד הרי זה "לאחר מעשה" והגאולה כבר כאן.

ההרשמה חשובה גם כלפי שמים שנכנס בגדר: "רצה לעשות מצווה, וגם אם נאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה".

תוספות (ז' בניסן ה'תשפ"ב):

  • לפי המשנה, "מקריבין אף על פי שאין בית". למרות שבית המקדש עדיין לא נבנה, מותר וחובה להקריב את קרבן הפסח במועדו.
  • כל מי שיכול להקריב קרבן פסח ואינו מקריב, חייב כרת מהתורה (ראו מסכת כריתות).
  • אכילת כזית אפיקומן בליל הסדר היא רק זכר לאכילת כזית מבשר הפסח. כיום יש לנו אפשרות לקיים את מצוות אכילת הפסח בעצמה, ולא רק זכר למצוה.
  • כל הרבנים, כולל הרבנים המתנגדים לעליה להר הבית, מודים שהעליה להר הבית מותרת לצורך הקרבת אמורי קרבן הפסח, גם בטומאה. זאת, משום שהטומאה הותרה בציבור (מסכת פסחים).
  • אם לא יזכנו ה' להקריב קרבן פסח במועדו בי"ד בניסן, נקריב את הפסח בי"ד באייר, כדין "פסח שני".
  • אנחנו פונים לכל הגויים לעזור ולחזק את היהודים שבארצותיהם לעלות לארץ ישראל, להקריב את קרבן הפסח, ולהקים את בית המקדש, על-מנת לזכות לברכת ה' בארצם, כדברי הנביא ישעיהו, "וְהֵבִיאוּ אֶת כָּל אֲחֵיכֶם מִכָּל הַגּוֹיִם מִנְחָה לה' בַּסּוּסִים וּבָרֶכֶב וּבַצַּבִּים וּבַפְּרָדִים וּבַכִּרְכָּרוֹת עַל הַר קָדְשִׁי יְרוּשָׁלַים אָמַר ה', כַּאֲשֶׁר יָבִיאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַמִּנְחָה בִּכְלִי טָהוֹר בֵּית ה' (ישעיהו סו).
  • בפרט, אנחנו קוראים לשלטונות איראן ללכת בדרכו של כורש מלך פרס, שעודד את בניית בית המקדש, ולהשתתף ולסייע ככל יכולתם בבניית בית המקדש השלישי.

Copyright © 2007-2024. All rights reserved.
Korban Pesach Committee of the Sanhedrin Initiative